ΕΣΠΑ 2014-2020

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το ΟΡΑΜΑ της Διοίκησης της Εταιρείας ANKONtech Α.Ε είναι η δημιουργία μιας εταιρείας της οποίας το όνομα θα καταστεί συνώνυμο της ορθής εκτέλεσης έργων και κατασκευών.

Οι δραστηριότητες της ANKONtech Α.Ε, οι οποίες περιλαμβάνονται στον σκοπό του Συστήματος Ποιότητας είναι:

  • Σχεδιασμός, μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηρίων (συμβατικών και μεταλλικών)
  • Μελέτη και ανακατασκευή κτηρίων
  • Έκδοση οικοδομικών αδειών

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται:
 
  • στην χρησιμοποίηση άριστων υλικών
  • στην ικανοποίηση των πελατών, των συνεργατών και ενδιαφερομένων μερών
  • στην ενσωμάτωση της τεχνογνωσίας της εταιρείας στην υλοποίηση των τεχνικών έργων
  • στην χρησιμοποίηση άριστου και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμού
  • στην ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων κατά την υλοποίηση των υπηρεσιών μας
  • στον έλεγχο όλων των χαρακτηριστικών των εκτελούμενων έργων
  • στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.
 
Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:
 
  • διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων
  • μείωση των παραπόνων των ενδιαφερομένων μερών
  • διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας.